Nye målinger i maks- og nullrutene i gras

Det har vært svært gunstige vekstforhold på Østlandet de siste ukene. Frodige grasarealer tyder på at plantene har nyttiggjort seg av både tilført gjødsel og næringsstoffene som allerede finnes i jorda.

Publisert: 8. juni 2022

Innholdet av nitrogen og andre næringsstoffer i jorda varierer innad på et skifte, og økt kunnskap rundt dette vil gjøre oss i stand til å tilpasse gjødslingen. Derfor har Yara, i samarbeid med Tine og Norsk Landbruksrådgivning, lagt ut flere maks- og nullruter på gårder rundt om i landet. Riktig nitrogenopptak i grasplantene er viktig for avling og grovfôrkvalitet.

Førsteslåtten er i anmarsj flere steder i Sør-Norge, og det har derfor blitt tatt nye prøver på forsøksfeltene i gras. 3. juni ble det innhentet nye grasprøver på Toten, disse har blitt sendt inn til analyse for å måle energi- og proteininnhold. Forsøksfeltet på Toten består av maks- og nullruter på tre ulike steder på samme skifte, der vekstforholdene varierer mellom de ulike stedene. I tillegg til målinger av de nevnte feltene, er det også innhentet prøver av bondens praksis ved de ulike områdene. Det er svært interessant å få en indikasjon på hvordan energi- og proteininnholdet varierer mellom de ulike områdene innad på samme skifte, og i hvilken grad økt gjødsling og optimalisering av nitrogenopptak kan gi økt proteininnhold.

BILDE AV FELT 2: Her var det tydelig forskjell mellom maksruta, nullruta og bondens gjødsling.

 

Det ble i tillegg foretatt målinger av nitrogenopptak med håndholdt N-Sensor i de ulike feltene. Målingene tallfestet nitrogenopptaket i bladmassen, og ga en indikasjon på hvordan opptaket varierte mellom ulik gjødsling og mellom de ulike lokasjonene på jordet.

Estimert nitrogenopptak for de ulike feltene er presentert i tabellen under. Målingene ble utført 3. juni.  

 

Tall fra den første målingen. Denne ble foretatt 13. mai.

 

Målingene foretatt 3. juni viser at plantene har tatt opp betydelig mer nitrogen i rutene med tilført gjødsel. Alle de tre rutene med bondens gjødsling har tatt opp mer enn 2 kg N siden forrige måling, mens samtlige maksruter har tatt opp over 3 kg N. I nullrutene har opptaket vært mindre. Felt 2 har nyttiggjort seg av litt over 0,3 kg N fra næringsbanken i jorda, og det er dermed tydelig at den tilførte gjødsla virkelig har blitt nyttiggjort av plantene. Målingene viser imidlertid kun nitrogenopptaket i bladmassen, og det er dermed usikkert hvor mye nitrogen plantenes rotsystem har tatt opp.