Moderne gjødselspredere gir stor gevinst

En moderne gjødselspreder som er riktig innstilt og brukes optimalt, sikrer god utnyttelse av kostbar mineralgjødsel. Dette er ekstra viktig i grasdyrking der all mineralgjødsel spres med sentrifugalspreder. Presis tildeling av gjødsla bidrar både til økte avlinger og reduserte produksjonskostnader på grovfôret.


Mange gårdbrukere observerer at gjødsel kastes ut i kantvegetasjonen under gjødsling, men det er lett å undervurdere hvor mye næring det faktisk er snakk om. Husk at ei bøtte mineralgjødsel kan inneholde like mye næring som ett tonn husdyrmøkk. Det har derfor stor betydning at mineralgjødsla havner der den skal.

Næringsinnhold i ett tonn husdyrmøkk sammenliknet med næringsinnhold i 20 kg YaraMila® Fullgjødsel® 22-3-10

 

For å belyse hvor lønnsomt riktig gjødselspredning er, har vi spurt rådgiver Jan Karstein Henriksen i NLR Agder til råds. – Uansett alle moderne hjelpemidler, riktig bruk av sentrifugalspreder avhenger alltid av at grunninnstillingene på sprederen er i orden, understreker Henriksen, og viser til følgende sjekkliste:

1. Korrekt turtall på maskinen med kraftoverføringsaksel/hydraulisk drift
2. Riktig kjørehastighet på traktor
3. Likt lufttrykk i begge bakdekkene
4. Sjekk at spredevinger er i orden
5. Sprederen skal avvatres sideveis, følg instruksjonsbokens anbefaling for toppstaget
6. Sprederens høyde over bakken under spredning
7. Sjekk spredebildet før utkjøring av gjødsel!

Jan Karstein Henriksen er rådgiver i NLR Agder

 

Utnytt hele skiftets potensial

Riktig gjødsling i randsonen av jordet kan gi stor avlingsgevinst. En seks meter bred randsone på et 20 dekar stort skifte kan utgjøre hele 20 prosent av totalarealet på skiftet. Moderne kantsprederutstyr med hydraulisk skjerm koster ca. 8000 kroner, og optimaliserer enkelt og effektivt gjødselspredningen i randsonen. Sist sesong gjennomførte NLR Agder en kartlegging av effekten av kantsprederutstyr på to ulike lokaliteter. Resultatene viser at korrekt gjødsling i randsonen på jordet gir stor meravling og man unngår samtidig at gjødsel går tapt til omgivelsene. Presis gjødsling i randsonen av skiftet gir derfor en dobbel økonomisk gevinst, gjennom ekstra fôrmengde og spart gjødsel.

I undersøkelsen sammenlignet NLR tre ulike behandlinger. De kjørte henholdsvis 6 og 12 meter fra kanten uten kantspreder, og sammenlignet dette med å kjøre på 6 meter avstand med kantsprederutstyr påmontert.

Yara har valgt å bruke produksjonskostnaden på stående avling før høsting for å verdsette meravlingen. Basert på dagens priser anslår vi dyrkingskostnaden til 1,75 kroner pr. kg tørrstoff (ts) på graset før innhøsting.

Tabell: I tabellen sammenlignes effekt av gjødselspredning langs jordekant, med og uten kantsprederutstyr påmontert på sprederen.


Verdien av ekstra avling

Viktig for økonomien er de økte avlingene du kan oppnå ved å utnytte funksjonene på moderne spredere. Korrekt kjøreavstand, ved hjelp av sporsystemer, samt seksjonsavstenging og variert gjødsling, øker avlingsnivåene uten store ekstrakostnader. Dette gir billige fôrenheter levert ved fjøsdøra, fordi ekstrakostnadene hovedsakelig består av økte utgifter til plast, ensilering, transport og lessing/lossing av fôret. Ofte kan prisen på det ekstra fôret bli så rimelig som 1,00 – 1,20 kroner pr. fôrenhet. Mer effektiv gjødsling med fokus på å hente ut avlingspotensial, er derfor som regel langt mer lønnsomt enn å drive et større areal ekstensivt for å høste samme mengde fôr.


Dyrt utstyr som brukes lite er kostbart!

Når det gjelder ny gjødselspreder, er det en rekke valgmuligheter. Fra de relativt enkle, billige gjødselspredere med kantsprederutstyr, til de mest avanserte med GPS-styring og seksjonsavstenging. Prisene på gjødselspredere varierer fra 40 000 til 220 000 kroner avhengig av hvor avanserte løsninger som ønskes.

– Det som avgjør hvilken investering man bør velge, er hvor stort areal man disponerer, sier Jan Karstein Henriksen.

– I mine beregninger har jeg lagt inn en del forutsetninger knyttet til avlingsøkning, spart gjødsel og redusert arbeidstid, og basert på disse forutsetningene anslår jeg hvor stort areal man bør disponere for å forsvare investering i nytt sprederutstyr. Jeg mener selv at jeg har lagt ganske moderate forutsetninger til grunn, forklarer Henriksen.

– Det er ganske overraskende hvor lite areal som trengs for å forsvare investering i ny avansert spreder. Man bør disponere ca. 200-250 dekar gras for at en investering på 200 000 kroner i ny spreder er lønnsom. For avanserte spredere kan man også velge å gjødsle variert ut fra biomassekart, men gevinsten ved variert gjødsling har jeg ikke tatt med i mine vurderinger, avslutter rådgiver Jan Karstein Henriksen.

Yara har gjort tilsvarende regnestykker som NLR Agder. I vår kalkyle har vi lagt til grunn at en moderne spreder gir:
1. 8 % avlingsgevinst
2. 30 % spart arbeidstid
3. 10 % spart gjødselmengde

Vi har brukt et avlingsnivå på 800 kg tørrstoff pr. dekar som forutsetning i beregningene. Da finner vi at en moderne sentrifugalspreder til 200 000 kroner med 15 års nedbetalingstid og 3 % rente gir betydelig bedre økonomi (se tabell under).


Dette er forbedringer som er sannsynlig å oppnå gjennom effektiv og presis gjødsling. Analysen illustrerer hvor viktig det er at sprederens kapasitet utnyttes best mulig. Istedenfor å velge en enkel og billigere gjødselspreder, kan man kanskje vurdere et nabosamarbeid? Maskinlag eller samarbeid med en nabo er ofte hensiktsmessig fordi en sentrifugalspreder har stor kapasitet. Dessuten er det sjelden kamp om å benytte sprederen, siden man lett kan gjødsle 1200 dekar i løpet av få dager.

En moderne gjødselspreder er derfor en lønnsom investering – og den kan gi betydelig økonomisk gevinst, samt økt fôrproduksjon, hvis man utnytter maskinens muligheter optimalt!