Maks- og nullruter i gras

Det er ofte betydelig mer nitrogen i omløp på et mjølkebruk enn på en korngård. Både husdyrmøkk, kløver og høyt innhold av organisk materiale i jorda er kilder til nitrogen som kan være vanskelig å bedømme korrekt når man utarbeider en gjødslingsplan. Mer kunnskap om disse bidragene og hvordan de varierer innafor skiftet vil kunne gi økt N-utnyttelse, sikre bedre og jevnere kvalitet på fôret og forhåpentligvis også gi økte avlinger.

Publisert 19. mai 2022

Felt 1: Felt med tendens til jordpakning (nullrute til høyre og maksrute til venstre)

 

Varierende nitrogenfrigjøring påvirker proteininnholdet i graset, men dessverre har vi begrenset kunnskap om hvordan proteinnivået varierer inne på et jorde. For å lære mer om disse prosessene har vi lagt ut flere maks- og nullruter inne på samme skiftet denne vekstsesongen. Undersøkelsene gjøres i samarbeid med NLR og TINE og skiftene er på fire lokaliteter rundt omkring i landet.

Petter Fredriksen Bjørge fra NLR

 

I maksrutene har vi lagt på fire kg N pr. dekar ekstra i tillegg til bondens gjødsling, dette for å se hvordan ekstra nitrogengjødsling påvirker proteinnivåene i graset. Denne effekten måles mot bondens egen gjødslingspraksis, samt en nullrute ved siden av som ikke har fått gjødsel i det hele tatt, for å se effekten av jordas eget nitrogenbidrag.

Felt 2: Bladanalyser tas ut i nullrute med frodig vekst (maksrute til høyre)

 

Den 13. mai tok vi ut bladprøver i feltet på Toten for å analysere status på makro- og mikromineraler. Allerede på dette tidspunktet var det tydelige forskjeller mellom maks- og nullrutene på jordet. Det var også klare forskjeller i hvor frodige nullrutene var på ulike steder på jordet, så det var tydelig at jorda ga ulike mengder nitrogen fra jordbanken allerede fra våren av.

Felt 3: Nullrute og maksrute i felt med litt redusert vekst fra våren av

 

For å lære mer om N-Sensormålinger i gras, foretok vi også målinger med håndholdt Yara N-sensor. Målingene satte tall på forskjellene i nitrogenopptak i bladmassen, både mellom behandlinger og steder på jordet. I tillegg skal vi rett før første- og andreslått sende inn grasprøver for å måle energi- og proteinnivåer for de ulike behandlingene.

Måling av nitrogenopptak utføres med håndholdt N-Sensor

 

Estimert nitrogenopptak med håndholdt N-Sensor på Toten 13. mai (4-bladstadiet, 1. leddknute ikke kjennbar).


Oppsummering

Felt 2 med frodigst vekst i nullruten har tatt opp mer nitrogen, enn felt 1 og 3 med tregere vekststart. Feltet preget av jordpakking har tatt opp mindre nitrogen (spesielt i nullruten). I alle maksruter er det tilført 4 kg N ekstra pr. dekar i forhold til bondens gjødslingsplan. I alle maksrutene målte vi økt nitrogenopptak sammenlignet med bondens gjødslingspraksis. På ungt gras tidlig om våren i dette vekststadiet (4-bladstadiet), mener vi videre at rotsystemet har tatt opp mer nitrogen enn det vi måler i bladverket.