Hvorfor stiger gjødselprisene?

13. august 2021

Hvorfor ser vi så store økninger i gjødselpriser denne høsten? 

Den store økningen i gjødselprisene i norsk marked har fått mye oppmerksomhet gjennom sommeren, og mange stiller seg spørsmålet om hvorfor dette skjer. Forklaringen er sammensatt og komplisert da de ulike næringsstoffene har litt forskjellig utvikling. Men for å forstå situasjonen er det viktig å se på hva som har skjedd i Kina det siste året.  

Kina har hatt en enorm appetitt på landbruksråvarer gjennom hele 2020 og 2021, og en viktig årsak er behov for fôr til oppbygging av svinebesetningene etter den afrikanske svinepesten i 18/19. I tillegg til å øke produksjonen innenlands har de økt importen formidabelt. I første kvartal 2021 importerte Kina nesten 40 millioner tonn landbruksråvarer, en økning på 58% sammenliknet med samme kvartal i 2020.  

Stor etterspørsel etter soya, mais og hvete, gir økning i prisene og store produsentland som USA og Brasil sår/planter så store arealer som mulig. Dette har gitt en tilsvarende stor økning i etterspørselen av gjødsel – og betydelig større enn det markedsaktørene så for seg. Med lave beholdninger inn mot våronna og begrensede muligheter til å øke kapasiteten, bidro dette til at prisene på gjødsel begynte å stige raskt i forkant av våronna på den nordlige halvkule. Høye priser på landbruksråvarer bidro også til at vi i første halvår fikk de høyeste prisene på matvarer verden har sett siden 2011. 

Juni/juli markerer overgangen mellom sesong på den nordlige og sørlige halvkule, og normalt er dette en periode med lav etterspørsel og relativt sett lavere priser på gjødsel i verdensmarkedet. Historisk har vi derfor også i Norge hatt nedgang i gjødselprisene inn i ny gjødselsesong (fra 1. juli). 2021 har imidlertid vært veldig «mot normalt». India er den største kjøperen av gjødsel på den sørlige halvkule, og Kina den største eksportøren. I år har India ved flere anledninger vært i markedet for å kjøpe gjødsel, uten å lykkes med å tiltrekke seg de volum de har ønsket. Delvis fordi det har vært stor etterspørsel i andre marked og delvis fordi Kina selv har hatt stor etterspørsel og høye priser innenlands. Dette bidro til en ny runde med sterk prisoppgang i juni – for alle de tre sentrale næringsstoffene N, P og K.  

I tillegg til stor etterspørsel bidrar også høye priser på energi og frakt til at det generelle prisnivået på gjødsel denne høsten ligger 30-40% over fjoråret. COVID 19 har bidratt sterkt til å endre tilbudet av energivarer, et sentralt utgangspunkt for gjødselproduksjon. Hvordan utviklingen fremover vil bli, er svært vanskelig å forutsi. Fundamentalt venter vi fortsatt sterk etterspørsel gjennom hele høsten. Med utgangspunkt i lave globale lagre av landbruksråvarer, spesielt på mais og hvete, vil det være viktig å opprettholde høy produksjon fremover. Dette vil igjen fortsatt gi høy etterspørsel av gjødsel, og Yara forventer at dette vil vare en god stund ut i 2022 – selv om økt eksport fra Kina vil kunne bidra til litt mindre press. 

 

Ønsker du å lære mer og se de større sammenhengene? Vi inviterer til webinar 24. august. Mer informasjon kommer.