Høstgjødsling til høstkorn

Vanskelig vær og sein modning av forgrøder gir utfordringer for høstkornsåing på Østlandet. For høstkorndyrkere i Trøndelag er situasjonen bedre. Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. En god start legger grunnlaget for et godt resultat.

 

Publisert 1. september 2023

For store deler av Østlandet er første punkt at man må få høstet årets avling, deretter må jorda bli laglig i tide for såing av høstkorn. Stabilt godvær er veldig etterlengtet både i forhold til høsting og såing.

De store nedbørsmengdene på Østlandet gjør at vi i liten grad kan regne med rest-nitrogen etter forgrøden, selv der avlingene er lave. Dersom forholdene gjør at såtidspunktet må tøyes, reduseres N-behovet, mens andre næringsstoff blir enda viktigere enn ved normalt såtidspunkt. YaraMila® Fullgjødsel® eller YaraMila® Høst 8-10,5-20 Mn anbefales for å sikre en balansert gjødsling som gir god utvikling av røttene og planta forøvrig. Ved sein etablering er det ekstra viktig med lett tilgjengelig fosfor for å stimulere til høstbusking. I Trøndelag er situasjonen gunstigere og det er de generelle rådene som gjelder.

Behovet for høstgjødsling varierer med forutsetningene. Hvordan er jordas P- og K-status, hva med moldinnholdet, og hvordan har forholdene vært i inneværende sesong? Næringsfattig jord og jord med lavt moldinnhold har større behov for høstgjødsling enn det jord med bra næringsstatus og moldinnhold har.

Balansert næringspakke

Riktig høstgjødsling er viktig for å sikre en god etablering med robuste planter. Høstkornet bør utvikle minst ett sideskudd allerede på høsten. I forbindelse med danning av sideskudd utvikles også kronrøtter. Dette er røtter som er kraftige, vokser mer horisontalt og er viktige for næringsopptaket. Et bestand med denne type røtter har gode forutsetninger for å ta opp næring til våren selv om det skulle bli en nedbørfattig vår. For å sikre en slik etablering behøver plantene tilstrekkelig fosfortilgang. Fosforgjødsling om høsten er særlig viktig om P-status i jorda er lavere enn P-AL 7.

Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. I mange tilfeller vil en høstgjødsling som bidrar med 2-3 kg N/daa være riktig. Ved middels og lav P-status i jorda er YaraMila® Fullgjødsel® 17-5-13 eller YaraMila® Høst 8-10,5-20 Mn gode valg ved høstgjødsling. På jord med god P-status kan man velge en Fullgjødsel-type med lavere P-innhold, eller eventuelt droppe høstgjødsling om en vurderer at det uansett er nok næring tilgjengelig.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes, så tar man ytterligere noe næring bort fra jordet i tillegg til det som tas vekk i selve avlingen. Dette må være med i vurderingene omkring behovet for høstgjødsling til høstkorn.

Seinere på høsten, når plantedekket er godt etablert, er bladgjødsling med YaraVita – produkter aktuelt.  YaraVita® MANTRAC PRO® og YaraVita® GRAMITREL® er eksempler på produkter som kan øke dyrkingssikkerheten ytterligere.