Høstgjødsling til høstkorn

Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget. Det gjelder å sikre bra etablering av planter som er godt rustet for overvintring.

Publisert 3. august 2022


Behovet for høstgjødsling varierer med forutsetningene. Hvordan er jordas P- og K-status, hva med moldinnholdet, og hvordan har forholdene vært i inneværende sesong? Næringsfattig jord og jord med lavt moldinnhold har større behov for høstgjødsling enn jord med bra næringsstatus og moldinnhold har.

Balansert næringspakke

Riktig høstgjødsling er viktig for å sikre en god etablering med robuste planter. Når det gjelder høstkornet så bør det utvikle minst ett sideskudd allerede på høsten. I forbindelse med danning av sideskudd utvikles også kronrøtter. Dette er røtter som er kraftige, vokser mer horisontalt og er viktige for bra næringsopptak. Et bestand med denne type røtter har gode forutsetninger for å ta opp næring til våren selv om det skulle bli en nedbørfattig vår. For å sikre en slik etablering behøver plantene tilstrekkelig fosfortilgang og fosforgjødsling om høsten, og det er særlig viktig dersom P-status i jorda er lavere enn P-AL 7.

Målet er å gi høstkornet en balansert næringspakke som sikrer god rotutvikling, busking og robuste planter før de går inn i vinterdvalen. Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser, og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. I mange tilfeller vil en høstgjødsling som bidrar med 2-3 kg N/daa være riktig. Ved middels og lav P-status i jorda er YaraMila® Fullgjødsel® 17-5-13 et godt valg ved høstgjødsling. YaraMila® Høst 8-10,5-20 Mn er dessverre ikke tilgjengelig denne høsten. På jord med god P-status kan man velge en Fullgjødsel-type med lavere P-innhold og på den måten spare gjødselkostnader.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes, så tar man ytterligere noe næring bort fra jordet i tillegg til det som tas vekk i selve avlingen. Dette må være med i vurderingene omkring behovet for høstgjødsling til høstkorn.

Seinere på høsten, når plantedekket er godt etablert, er bladgjødsling med YaraVita – produkter aktuelt. YaraVita® MANTRAC PRO® og YaraVita® GRAMITREL® er eksempler på produkter som kan øke dyrkingssikkerheten ytterligere.