God jul og godt nytt år!

Det meste er sagt om vekstsesongen 2023. De fleste i landbruket er glade for at dette året nå etter hvert blir et tilbakelagt kapittel. Mange sliter med ettervirkningene av vanskelige vekstforhold, lave avlinger og høye kostnader. Uansett er det nå tid for å rette blikket framover.


Mat og matproduksjon er og forblir verdens viktigste vare og bransje. Det angår hver eneste sjel på kloden. I en uforutsigbar verden er det bekymringsfullt at Norge er blant landene i verden med lavest sjølforsyningsgrad for landbruksprodukter. Det må jobbes målrettet for et levedyktig norsk landbruk som kan levere høye avlinger med god kvalitet.

Det er mer usikre tider enn det vi har vært vant med og «alt» er i endring. Men husk at noe tross alt er som før: Folk må ha mat og plantene må ha næringsstoffer.

Når det er sagt, skal matproduksjon selvsagt skje på en miljømessig akseptabel måte. Det har skjedd store framskritt med hensyn til å redusere landbrukets miljøfotavtrykk, samtidig som avlingene har økt. Dette er den eneste bærekraftige vegen å gå. Tvungen undergjødsling og rigide kontrollsystemer er feil svar for å nå målsettinger knyttet til mat og miljø. Slike tilnærminger er gårsdagens løsninger.

Yara jobber for løsninger som legger til rette for at landbruket kan ta ytterligere steg i bærekraftig retning. Utslippene fra gjødselproduksjon skal bli enda lavere, større andel næringsstoffer skal resirkuleres og bonden skal benytte gjødseltyper, strategier og beslutningsstøtteverktøy som bidrar til enda mer presis gjødsling. Dette er framtidas løsninger.

Vi håper jula gir gode muligheter for en velfortjent pust i bakken. Betydningen av norsk matproduksjon er åpenbar. Vi er stolte av norsk landbruk og har stor respekt for den viktige jobben som gjøres!

Ha en riktig god jul og et godt nytt år!