God effekt av bladgjødsling i eng i Nord-Norge

Sommeren 2021 ble bladgjødsling med kobber og svovel testet i eng i Nord-Norge. Storskala-forsøket, som lå på Tjøtta, viste god avlingseffekt av å tilføre disse næringsstoffene.

 

Jordprøve tatt ut på forsøksarealet for noen år tilbake viste følgende verdier: pH 8.2, P-AL 8, K-AL 5, K-HNO3 39, Ca-AL 1800, Mg-AL 290 Cu-AL 3. Ved så høy pH er plantene utsatt for mangel på flere næringsstoff. Preparatene YaraVita® Thiotrac®, Opticare og kombinasjonen YaraVita Thiotrac + YaraVita® Coptrac® ble testet i storskalaforsøket.

Datoen for vekststart i enga ble anslått til å være 8. mai.

  • 14. mai: Tilført husdyrgjødsel, 2 t /daa
  • 19. mai: Gjødsling med YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6, 40 kg/daa
  • 26. mai: Bladgjødsling ble utført ved busking

Mineralinnholdet i bladanalysene viste følgende verdier etter de ulike behandlingene:

imagedfvw.png

 

Yaras generelle anbefalinger er at innholdet av svovel, kobber, sink og mangan bør ligge innenfor disse intervallene i gras:

imagedpxge.png

 

For å få full effekt av bladgjødsling burde enga vært tilført både svovel, kobber, mangan og sink, siden analysene viser for lave verdier av alle disse næringsstoffene.

I forsøket ble det kun tilført svovel (YaraVita Thiotrac) og kobber (YaraVita Coptrac). Likevel er det svært god avlingsrespons på tross av underskudd også på andre sentrale mikronæringsstoff.

image1nie4.png

 

Forsøket på Tjøtta viser som nevnt svært god effekt av å tilføre svovel og kobber, men næringsinnholdet i bladene er fremdeles lavt. Dette indikerer at behandlingen burde vært gjentatt for å oppnå ytterligere effekt. Det høye pH-nivået i jorda forstyrrer næringsopptaket av både sink og mangan i tillegg til kobber. Det er derfor grunn til å anta at avlingsresponsen ville vært enda bedre hadde man også hatt en strategi for å tilføre disse mikromineralene. Kanskje er det spesielt bekymringsfullt at mangannivået i bladanalysene er såpass lavt. Her kunne YaraVita® Mantrac ® vært en effektiv løsning sammen med YaraVita Coptrac. Husk at sau er kan bli forgiftet ved overskudd av kobber, og skal fôret brukes til sau bør valg av gjødslingsstrategi skje i samråd med rådgiver/veterinær.