Gjødsling til korn i en uviss tid

Det går raskt mot våronna. Tross omstendighetene behøver kornet også i kommende sesong gjødsel og andre tiltak på rett sted til rett tid for å gi god avling og kvalitet. Norsk kornproduksjon er viktigere enn noen gang.

Publisert i mars 2022

Kornprisene på verdensmarkedet er på nivåer vi aldri har sett tidligere. Det er foreløpig ikke bestemt hva som blir kornpriser i Norge fra høsten 2022. Og kostnadsnivået på viktige innsatsfaktorer er rekordhøyt. Hvordan bør du gjødsle kornet for å minimere risiko og oppnå best mulig resultat?

Strategi i høstkorn

Overgangen fra vinter til vår er alltid spennende i høstkorn. Årets overvintring ser heldigvis ut til å ha gått bedre enn fjorårets. En utfordring på denne tida er høy dagtemperatur og kalde netter da «vårtørke» kan svekke plantene og vekselvis frysing-tining kan gi oppfrost, særlig på siltig jord.

Tilstanden etter vinteren avgjør strategien ved første gjødsling. Til en passe tett høstkornåker er anbefalingen 8-9 kg N pr. dekar. Er plantedekket tynt ønsker vi å stimulere til vårbusking ved gjødsle tidlig, men ikke for tidlig. Snø og is skal være borte fra hele jordet og det viktige er at gjødsla er tilgjengelig når veksten starter. I for tette og frodige bestand ønsker vi ikke å stimulere til ytterligere vårbusking, da er tidsfaktoren mindre viktig og man kan også holde igjen på gjødselmengden ved første gjødsling.

Sammenlignet med vårkorn etablerer høstkornet raskere et rotsystem som mer effektivt finner fosfor. Så om en vurderer å spare kostnader ved å velge en P-fattig gjødsel ved grunngjødsling medfører det mindre risiko i høstkorn enn i vårkorn.

Det viktige med første gjødsling er at den bidrar til en god start og fremmer et mest mulig optimalt antall aks, ikke for få og heller ikke for mange. Det er sluttresultatet som teller og vi har flere muligheter seinere ved delgjødsling til å tilpasse total N-mengde til åkerens behov.

Strategi i vårkorn

Gjødslinga kan deles i flere tildelinger uten at avlinga reduseres. I en strategi med delt gjødsling vil 8-9 kg N/daa i en YaraMila® Fullgjødsel® være nok til å gi en god start. Ved tidlig såing i kald jord går veksten seint, og det tar tid før vårkornet begynner å ta opp nitrogen. Kommer det da i mellomtiden store nedbørsmengder er det risiko for tap av næringsstoffer før de rekker å bli tatt opp i plantene.

Moderat vårgjødsling minsker risikoen for tap. Redusert vårgjødsling må balanseres i forhold til samtidig å sikre tilstrekkelig mengde med andre næringsstoffer enn nitrogen, for eksempel er tilstrekkelig fosfor-tilgang særlig viktig når det er kald jord.

Bruk delgjødslingene for å tilpasse til vekstforhold, avlingsutsikter og kornpris. Presisjonsverktøy som Yara N-Sensor®, N-Tester og Atfarm er gode hjelpemidler for å prioritere gjødsel der responsen er god og spare gjødsel der det er mulig.

Delgjødsling er enkelt å gjennomføre, men det krever forberedelser. Gjødselsprederen må være i orden og riktig innstilt, gjødsel må være på plass og du må følge med på åkerens utvikling da riktig tidspunkt er avgjørende for optimal respons. Hvis ikke nødvendige forberedelser er gjort ender det fort med en plan som aldri ble gjennomført. Om du ikke har gjødselspreder for delgjødsling eller den er i dårlig stand, så kan det være klart lønnsomt å leie denne tjenesten.