Gjødsling til høstoljevekster ved såing

Høstoljevekster tar opp mye næring allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være 6 kg N/daa. Hvis det er brukt mye husdyrgjødsel tidligere kan mengden nitrogen reduseres noe, men ved korn eller frøeng som forgrøde bør nitrogenmengden opprettholdes.

Publisert 3. august 2022


YaraMila® Fullgjødsel® brukes ved såing og deretter må man følge med på veksten i åkeren på høsten og hvordan den utvikler seg. Hvis veksten stopper opp kan det være aktuelt med en runde med YaraLiva® Kalksalpeter™ for å få veksten i gang igjen.

Fosfor og kalium

I tillegg til nitrogen og svovel er det også viktig å tildele andre næringsstoffer om høsten. Gjødselbehovet for fosfor (P) og kalium (K) er avhengig av jordas P- og K-status. Oljevekster henter ut 0,8 kg P og 1 kg K per 100 kg avling, men opptaket i blad og stilk er 3 kg K per 100 kg avling. En god fosfor- og kaliumtilførsel er derfor viktig, noe man sikrer ved å bruke YaraMila® Fullgjødsel®. Fosfor øker rotveksten og sikrer en hurtig vekst, og plantene vokser dermed bedre av seg jordloppeangrep mm. Kalium er spesielt viktig på lettere jordarter, og en god kaliumforsyning gir en bedre vinterherdighet, siden kalium er viktig for plantenes evne til å sende sukkerstoffer rundt i planten. Disse virker som frostvæske og bedrer plantens frosttoleranse.  Til høstgjødsling anbefales YaraMila® Fullgjødsel® 17-5-13 eller Fullgjødsel 18-3-15.

Vurdering av N-opptaket

Jo mer N som tas opp om høsten, desto mindre N behøves tilført om våren. For å vurdere behovet for nitrogen om våren kan det være lurt å gjøre en vurdering av opptaket om høsten. Svensk raps har laget en kalkulator for å beregne nitrogenopptaket på høsten. NLR Viken har laget en god oppskrift på hvordan man går fram for å bruke denne kalkulatoren. 

Bruk Atfarm

Man kan gjerne bruke Atfarm til å se på variasjonen i biomasse på høsten. Basert på variasjonen på høsten kan man også lage tildelingskart for vårgjødslingen:  

  1. Trykk på «N-Sensor biomasse» og velg satellittbildet på høsten med den høyeste N-Sensor biomasseindeksen. NB! Sent på høsten kan bildet påvirkes av lav solvinkel, spesielt i nordhellinger. Dugg kan også påvirke bildet. Les mer om dette her.
  2. Trykk på «skiftevisning» og se til at bildet du velger er fritt for skyer.
  3. Velg ønsket målmengde på vårgjødslingen – Dvs. den snittmengden du ønsker å gi til feltet.
  4. Hvis du har gjort veiinger av plantemassen: Juster målmengden slik at tildelingskartet stemmer med målingene.
  5. Når du er fornøyd med tildelingskartet så laster du det ned på en USB-pinne og laster det opp i terminalen på traktoren.

Mikronæringsstoff

Mikronæringsstoffer som f.eks. bor og molybden og er også viktig for høstoljevekstene og vi anbefaler en bladgjødsling med 3-400 ml/daa med YaraVita® Brassitrel Pro® på høsten, evt. 300 ml/daa med YaraVita® Bortrac® for tilførsel av mer bor.

Les mer om høstrapsdyrking her.