Gjødsling til høstkorn

02. august 2021

Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget. Vi krysser fingrene for bra etablering og at kommende vinter blir snillere enn vinteren som var.

Behovet for høstgjødsling varierer med forutsetningene. Hvordan er jordas P- og K-status, hva med moldinnholdet, og hvordan har forholdene vært i inneværende sesong? Næringsfattig jord og jord med lavt moldinnhold har større behov for høstgjødsling enn det jord med bra næringsstatus og moldinnhold har.

Høsthvete

 

Balansert næringspakke

Riktig høstgjødsling er viktig for å sikre en god etablering med robuste planter. Når det gjelder høstkornet så bør det utvikle minst ett sideskudd allerede på høsten. I forbindelse med danning av sideskudd utvikles også kronrøtter, dette er røtter som er kraftige, vokser mer horisontalt og er viktige for bra næringsopptak. Et bestand med denne type røtter har gode forutsetninger for å ta opp næring til våren selv om det skulle bli en nedbørfattig vår. For å sikre en slik etablering behøver plantene tilstrekkelig fosfortilgang og fosforgjødsling om høsten er særlig viktig om P-status i jorda er lavere enn P-AL 7.

Målet er å gi høstkornet en balansert næringspakke som sikrer god rotutvikling, busking og robuste planter før de går inn i vinterdvalen. Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. I mange tilfeller vil en høstgjødsling som bidrar med 2-3 kg N/daa være riktig. Ved middels status for fosfor og kalium i jordanalysene anbefaler vi bruk av YaraMila® Fullgjødsel® 17-5 13 eller Fullgjødsel 20-4-11 om høsten. Som i foregående sesonger har det i tillegg vært mulig å kjøpe gjødseltypen YaraMila® Høst 8-10,5-20 Mn som har gitt gode resultater i svenske forsøk på næringsfattig jord.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes, så tar man ytterligere noe næring bort fra jordet i tillegg til det som tas vekk i selve avlingen. Dette må være med i vurderingene omkring behov for høstgjødsling til høstkorn.

Seinere på høsten, når plantedekket forhåpentligvis er godt etablert, er bladgjødsling med YaraVita – produkter aktuelt.  YaraVita® MANTRAC PRO® og YaraVita® GRAMITREL® er eksempler på produkter som kan øke dyrkingssikkerheten ytterligere.

 

Nye forsøk

Forsøk der en sammenligner ulik gjødsling om høsten ble startet opp høsten 2019. Resultatene etter vekstsesongen 2020 viste klar avlingsøkning for høstgjødsling i felt på Romerike på jord med lav P-status (P-AL 4). Flere av de andre feltene lå på næringsrik jord og middelresultatene viste tendens til avlingsøkning for høstgjødsling. De høyeste avlingene ble registrert etter bruk av YaraMila Høst eller YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 på høsten. Fullgjødsel 17-5-13 var ikke med i det første forsøksåret. YaraMila Høst gjorde det særlig bra i nevnte felt på Romerike (P-fattig jord) med cirka 15% avlingsøkning sammenlignet med der det ikke ble høstgjødslet. Forsøkene forsetter og vil gi nyttig, ny kunnskap. Undersøkelsene gjennomføres av NLR og NIBIO og delfinansieres av Yara Norge.