Gjødselpriser og optimalt gjødslingsnivå

13. august 2021

Høyere gjødselpriser, hva nå?                                                                                                 

Hva kan du som bonde gjøre for å sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode kvalitetsavlinger og høye produksjonsinntekter, samt utnytte mulighetene som finnes for å få best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Gjødselpris og optimalt gjødslingsnivå

Forholdet mellom produktpris og gjødselpris er til dels veldig forskjellig, for eksempel i korn sammenlignet med grønnsaker. Hva prisoppgangen betyr for optimalt gjødslingsnivå er derfor ulikt fra vekst til vekst.

Det er også viktig å minne om forskjellen på gjødslingsnorm og økonomisk optimalt gjødslingsnivå. Sistnevnte varierer mer fortløpende fordi den beregnes ut fra gjødsel- og produktpriser som til enhver tid gjelder, mens normene som er grunnlag for gjødslingsplanlegging nødvendigvis holdes på et mer stabilt nivå.

Korn

Et nyttig verktøy for å gjøre vurderinger knyttet til økonomisk optimal gjødsling i korn er NIBIO sin kalkulator Optimal N-gjødsling til korn. Her kan man legge inn forventet kornpris og -avling, samt gjødselpris og få et estimat på hva som er optimalt N-gjødslingnivå. Her vil en se at det skal meget høye gjødselpriser til før det er lønnsomt å redusere gjødslingsnivået til under normgjødsling.

Yara anbefaler delt gjødsling til alle kornarter, der du bruker YaraMila® FULLGJØDSEL® ved såing og supplerer med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), SULFAN® 24-0-0 (6S) eller YaraLiva® Kalksalpeter™ ved delgjødsling. Gjødselkostnaden blir i utgangspunktet ikke veldig forskjellig om en velger å gi all gjødsel ved såing sammenlignet med om man praktiserer delt gjødsling. Det er imidlertid flere viktige fordeler med delt gjødsling:

  • Kan tilpasse gjødslinga til plantenes behov i den aktuelle vekstsesongen. Det vil si utnytte potensialet i gode år, spare gjødsel i dårlige år.
  • Du reduserer tap av næringsstoffer ved mye nedbør tidlig i vekstsesongen.
  • Gir deg muligheten til å utnytte presisjonsverktøy som Atfarm, N-Tester BT og Yara N-Sensor. Nyttige verktøy som bidrar at du prioriterer gjødsel der responsen er størst og sparer gjødsel der det er mulig.

Potet, grønnsaker, frukt og bær

I disse vekstene er produktinntektene/daa så høye i forhold til gjødselkostnaden/daa at det er veldig lite aktuelt å gjøre noe annet enn å gjødsle optimalt for å sikre gode avlinger med riktig kvalitet.

Videre er delt gjødsling en bra strategi både i potet og i flere andre av vekstene. Og med delt gjødsling har en mulighet til å utnytte presisjonsverktøy som kan øke responsen på gjødsel som innsatsfaktor.

Gras

I grasdyrking kompliseres beregninger av økonomisk optimal gjødsling ytterligere, fordi graset oftest anvendes internt på gården. Et av hovedfunnene i Grovfôr2020 var at høye avlingsnivåer er den viktigste enkeltfaktoren for å forklare variasjoner i fôrenhetspris. Reduserer man gjødselstyrken, vil dette sannsynligvis resultere i noe lavere avlingsnivåer, samt redusert proteininnhold. Dette betyr behov for mer kraftfôr med høyere proteininnhold, noe som koster mer.

Yaras vurdering er at gjeldende tilrådinger i gras ikke bør endres, da en innsparing på mineralgjødsel kan resultere i økte kostnader andre steder i produksjonskjeden som følge av redusert grasavling og -kvalitet.

Også i gras kan man øke presisjonen i gjødslinga innenfor skiftet ved hjelp av verktøy som Atfarm og N-Sensor.

Best mulig agronomi

Framover vil vi fortsette å formidle kunnskap om hvordan bonden kan oppnå god lønnsomhet, selv i en sesong med økt gjødselkostnad. Som vanlig handler det om best mulig agronomi generelt, samt å gjødsle mest mulig i tråd med vekstenes faktiske behov. Dette inkluderer å variere gjødslinga mellom og innen skifter, slik at gjødsla prioriteres der responsen er størst og at gjødsel spares på områder der behovet er lavere. Optimal næringsforsyning til plantene er mye mer sammensatt enn å velge  billigste type gjødsel og gjødslingsstrategi.