Gi nok mineralgjødsel ved vårgjødslinga til gras

Denne uka ble vi velsignet med betydelige mengder nysnø på store deler av Østlandet. Mange andre områder i landet er også et godt stykke unna laglige våronnforhold. En sein våronnstart blir dermed ytterligere forsinket. Sein våronn medfører ofte en bratt, økende vekstskurve når grasveksten først setter i gang. Da gjelder det at graset raskt får tilgang på næring.

 

Nitrat er den nitrogenformen som virker raskest, samt beveger seg lettest i jorda, ned til røttene der nitrogenopptaket skjer. I Yara sine gjødseltyper er ca. 50% av nitrogenet i form av nitrat.

Nitrogenkilder dominert av ammonium-N vil gi seinere nitrogenvirkning. Husdyrgjødsla inneholder hovedsakelig nitrogenformer som gir mer langsom gjødseleffekt. Delvis fordi positivt ladet ammonium bindes til leirpartikler i jorda, og delvis fordi organisk nitrogen trenger tid på å mineraliseres til plantetilgjengelige former. Blir det en nærmest eksplosiv grasvekst, og dermed kort tid frem mot slått, er det fare for at effekten av husdyrgjødsel blir redusert sammenlignet med i en mer normal situasjon der husdyrgjødsla får virke over lenger tid.

Det kan derfor være hensiktsmessig å øke mengden mineralgjødsel til vårgjødsling med 2-3 kg N pr. dekar, og heller satse på at husdyrgjødsel kjørt ut om våren vil gi større virkning utover i sesongen. En slik korreksjon, med større andel mineralgjødsel om våren vil sikre rask nitrogeneffekt til 1. slåtten. Ved at man kutter ned tilsvarende på bruken av mineralgjødsel til senere slåtter, vil man ikke nødvendigvis bruke mer gjødsel i sum for hele vekstsesongen.

En måte å se når nitrogeneffekten fra husdyrgjødsla slår inn er å lage en nullrute i enga uten mineralgjødsel og en nullrute med husdyrgjødsel. Rent praktisk så legger man ut en presenning når man gjødsler med mineralgjødsla, på f.eks. 3 x 3 meter, og fjerner den etter spredning. For å lage en nullrute med og uten husdyrgjødsel kan man enten stoppe utmatinga av husdyrgjødsla, eller kjøre en sving rundt nullruta. Da får man både se effekten av null husdyrgjødsel og dobbel mengde husdyrgjødsel. Se figur under. Yara tilbyr nullrutepresenninger gjennom våre forhandlere.

imagemlxee.png

 

En annen måte å følge N-opptaket i enga er å gå inn på satelittjenesten Atfarm og tegne inn skiftene eller laste de opp. En nyhet i Atfarm er at man nå kan følge N-opptaket på skiftet ved hjelp av N-opptakskart. Her vises et estimat på mengde nitrogen som er tatt opp i den overjordiske plantemassen, og man kan se variasjonen innen skiftet. Hvis man ønsker det kan man også lage tildelingskart, og variere gjødslinga etter slått basert på satelittbilder før slått. Det er kostnadsfritt å bruke alle funksjoner i Atfarm i 2023.