Delt gjødsling til førsteslått

Det er alltid viktig å utnytte mineralgjødsla så optimalt som mulig. Grunnet høy pris er feilgjødsling ekstra kostbart i år, og korrekt innstilling av gjødselsprederen må prioriteres. Istedenfor å redusere gjødslinga flatt over hele arealet, foreslår vi nå delt gjødsling til førsteslått. Dette som et tiltak for å bruke gjødsla mest mulig effektivt. Stor avling og høyt proteininnhold i grovfôret gir god utnyttelse av tilført gjødsel.


Delt gjødsling til gras kan øke proteininnholdet

Vi mener det er riktig å tilføre graset næring så snart jorda er kjørbar om våren og veksten starter. Dette er viktig for å få næringsstoffene ned til rotsonen der opptaket skjer. Samtidig er det en viss fare knyttet til at nitrogen kan gå tapt ved utvasking eller eventuelt gasstap ved tidlig gjødsling. Dette kan imidlertid forebygges ved å tildele mineralgjødsel i to omganger.

I år er det ekstra interessant å teste delt vårgjødsling. Dette kan gjøres ved å tilføre 60% av planlagt mengde nitrogen med mineralgjødsel tidlig på våren. Den resterende mengden mineralgjødsel kan gis når 1. leddknute er kjennbar ved basis. Graset er da rundt 10 cm høyt. Det er viktig at man ikke venter for lenge med denne delgjødslingen, fordi da mister man gjødseleffekt og kjører ned mye gras.

Tidlig gjødsling med husdyrgjødsel om våren kan være problematisk grunnet dårlig bæreevne og påfølgende jordpakking. Vi foreslår derfor at man, når jorda har fått tørket litt mer opp, 5-7 dager etter første runde med mineralgjødsel, kjører ut husdyrgjødsel, og at delgjødslingen med mineralgjødsel kommer 4-5 dager etter at husdyrmøkk er kjørt ut.

Nibio har gjort forsøk med delt gjødsling til gras, og det viser seg at en tidlig delgjødsling hever proteininnholdet i graset. Ikke en veldig sterk effekt, men delgjødsling til gras vil likevel gi cirka 10 kg høyere proteinavling per dekar i 1. slåtten. Dette ekstra proteinet (ca 2 % poeng økning) er verdt å ta med seg, samtidig som tilført gjødsel utnyttes mer optimalt med redusert fare for utvasking. En ekstra bonus, siden proteininnholdet i grovfôret er økt, er at du kan velge et kraftfôr med høyere innhold av norsk korn, og dette «norske» kraftfôret er billigere i pris.

 

Bruk av kantsprederutstyr gir økt avling og redusert gjødseltap

Norske jorder kjennetegnes av vanskelig arrondering, mye kantsoner og krevende topografi. På slike jordstykker kan det være en utfordring å få mineralgjødsel til å havne der den skal. Og dessverre kan en del gjødsel havne utenfor jordet. De fleste profesjonelle bønder bruker kantsprederutstyr på sprederne sine som et forebyggende tiltak, men vi mistenker at det fremdeles er en del gamle sentrifugalspredere uten kantspreder. I et år med høye gjødselpriser er det særdeles dårlig økonomi å feilgjødsle. Har du ikke kantsprederutstyr på egen spreder, bør du vurdere å leie inn en entreprenør til å spre gjødsla.

NLR Agder har sett på effekten av å bruke kantsprederutstyr. Deres konklusjon er at om du kjører 6 meter fra kanten med sprederen, vil kantspreder redusere gjødseltapet ut i kantsonene med 12%, samtidig som avlingen øker med 50 % på randsonen (6 meter). På et 20 dekar stort jorde utgjør kantsonen ca. 20% av totalarealet. Benytter du 1000 kg gjødsel totalt vil da 200 kg av gjødsla benyttes på kantsonen. 12% av dette betyr 25 kg tapt mineralgjødsel, og da snakker vi fort om 300 kr i tap. Verdien av den tapte gjødsla tilsvarer kostnaden med å leie inn en entreprenør til å gjøre jobben for deg. Gevinsten blir da økt avlingsnivå, samtidig som du bidrar til god utnyttelse av gjødsla med minimal uønsket miljøeffekt.

imagecw398.png
Tabellen viser effekt av kantspredning, kilde: NRL Agder