Korn – bestandsoppbygging og avlingskomponenter

For å planlegge og optimalisere gjødslingen til korn behøves kunnskap om hvordan avlingen bygges opp. Det er viktig å kjenne til når næringsstoffene må være tilgjengelig og hvilke utviklingsstadier som er kritiske med hensyn til først og fremst tilgang på nitrogen.

Korn – bestandsoppbygging og avlingskomponenter

Tre faktorer styrer avlingsnivået

Det er tre viktige komponenter som tilsammen avgjør avlingsnivået:

1) Antall skudd – aks pr. m2

2) Antall korn pr. aks 

3) Vekt på enkeltkorn 

De virkelig store avlinger er resultat av mange aks med et stort antall velfylte korn.

Næringsstoff til riktig tid

Tilgang til vann og næringsstoff er de faktorer som påvirker bestandsutviklingen mest. For å få de store kornavlingene er det nødvendig at nitrogentilgangen tilfredsstiller behovet i de vekstfasene som er viktige for å bygge avling. 

For tidlig gjødsling i forhold til plantenes behov medfører risiko for tap av næringsstoff til omgivelsene, det kan også bidra til unødig lange strå, for tett åker og dermed legderisiko. Om nitrogen tilføres for seint, risikerer man nitrogenmangel. Det vil medføre at avlingspotensial som er bygd opp i form av skuddantall og blomsteranlegg tilbakedannes.

Anleggs- og reduksjonsfaser

Figuren over viser kornplantens utvikling. Bestandet bygges opp i ulike steg. Først kommer anleggsfasene der potensialet skapes. Deretter kommer reduksjonsfasene, der antall skudd, småaks og blomsteranlegg tilbakedannes i varierende grad fra åker til åker avhengig av næringsstatus og vekstforhold for øvrig. 

Man kan aktivt påvirke antall skudd og aks, og antall korn samt hvor store de blir, gjennom å fordele N-gjødslingen etter hva man vil oppnå. At næringstilgangen er tilstrekkelig i reduksjonsfasene er vel så viktig som i anleggsfasene.

De tre avlingskomponentene fastsettes i ulike perioder

1. S kuddantall I høstkorn avhenger skuddantallet av såmengde, såtidspunkt, veksttid på høsten samt vinterens påkjenninger. For vårkornet er såmengde og tidspunkt viktige faktorer for å gi ønsket tetthet. I høstkorn kan skuddantallet som gir aks påvirkes gjennom N-gjødslingen ved vekststart om våren. Om bestandet er tynnere enn ønskelig kan N-gjødselmengden økes noe for å stimulere busking. Vurderer man at høstkornbestandet er for tett ved vekststart (> 900 velutviklede skudd pr. m2) kan man redusere planlagt N-mengde gitt ved vekststart noe og heller tildele dette i strekningsfasen. Ved N-mangel i skuddreduksjonsfasen (fra strekning til flaggblad utviklet) vil buskingsskudd tilbakedannes, ikke bli aksbærende, og antallet skudd blir lavere. 

2. Antall korn pr. aks bestemmes i blomsterreduksjonsfasen. Allerede i buskingsfasen starter dannelsen av blomsteranlegg. Det endelige antall korn bestemmes senere, i den viktige blomsterreduksjonsfasen (fra flaggbladutvikling til blomstring). Ved tørke eller N-mangel reduseres antall anlegg og det blir færre korn. Siden blomsterreduksjonen inntreffer sent er dette en naturlig forklaring på at relativt sein gjødsling kan gi betydelig avlingsøkning og motsatt at sein N-mangel kan gi betydelig avlingstap selv om bestandet har vært tett og sett bra ut tidligere i sesongen. 

3. Tusenkornvekt Kornstørrelsen angis vanligvis som tusenkornvekt. Hvor god kornfyllingen blir avhenger av jordfuktighet, næringstilgang, værforhold og eventuell legde og sjukdom. Friske planter og såkalt grønn varighet bidrar til god kornfylling. Mot slutten av veksttida omfordeles nitrogen til kornet fra andre plantedeler, men opptaket av nitrogen fra jorda kan også fortsette relativt lenge.