Skog gjødslingsråd

Skog

Gjødsling av skog er et svært effektivt miljøtiltak som i tillegg er god økonomi for skogeieren. I statsbudsjett for 2018 er det for tredje år på rad bevilget midler for tilskudd til gjødsling av skog. De to foregående årene er det gjødslet i overkant av 160.000 dekar i Norge. 

Netto økning av CO2-binding ved skoggjødsling er 1 tonn/dekar, så effekten av skoggjødsling de to siste årene tilsvarer netto binding av over 160 tusen tonn CO2! For deg som skogeier gir gjødsling av skogen økt volumtilvekst, i snitt én bonitetsklasse, samt økt diameter og verditilvekst i bestanden. Samlet gir dette tiltaket en svært god avkastning, og du kan i tillegg benytte deg av skogfond til finansiering av gjødslinga. Fristen for bestilling av helikoptergjødsling er i ferd med å gå ut, så vær snar om du ønsker å gjødsle i år!

Gjødsling av skog

Skog på fastmark

Tilveksten i de fleste barskoger i Norge begrenses av tilgjengelig nitrogen i skogsjorda. Etter tilførsel av nitrogengjødsel øker treets opptak av andre næringsstoffer også. Den økte tilveksten kan gi et behov for økt tilførsel av mikronæringsstoffet bor. Aktuelle skogbestander for gjødsling er middels og gode boniteter av gran og furu, nærmere bestemt G11 - G17 og F11 - F17. De svakeste bonitetene er mindre aktuelle å gjødsle fordi muligheten for tilvekstøkning er mindre. Gjødsling i eldre skog foretas som oftest en gang før sluttavvirkning. Denne utføres ca. 10 år før avvirkning. Man bør ikke gjødsle bestand som har mer enn 20 % innblanding av løvtrær. Til gjødslingen anbefales ca. 15 kilo nitrogen pr. dekar. YaraBela® OPTI-KAS™ 27-0-0 SKOG (55 kg gjødsel) er den best egnede gjødseltypen. I tillegg til nitrogen (N) inneholder denne gjødsla 0,3% Bor (B).

Bor – Et viktig næringsstoff i skoggjødslinga

Næringsstoffet bor (B) påvirker celledelingen i veksten og utvikling av tilvekstområdene ved skudd og røtter. Langvarige forsøk i bl.a. Sverige har påvist at ved et borinnhold på <5 ppm i baret er det risiko for forstyrrelser i tilveksten. Nitrogengjødsling av skog gir høyere tilvekst og derigjennom større opptak av andre næringsstoffer, inklusive bor. Etter en gjødsling med nitrogen kan det derfor oppstå bormangel. Dette gjelder ikke alle områder, men Yara har valgt å anbefale bor til all skogsgjødsling. Da unngår man grensetilfellene og sikrer godt resultat av investeringen. Man får også en enklere logistikk og eliminerer muligheten for feilgjødsling. Alt i alt er valget av gjødsel med bor til skogen en billig forsikring.

Spredning av gjødsel i skog

Gjødsling av skog på fastmark og myr kan gjøres på våren straks etter telen har gått og helt frem til september. 

Manuell spredning: Aktuelt når feltene ikke er for store. 

Traktorspredning: Aktuelt når bestandene ligger i kort avstand fra vei og kjøreforholdene er gode. 

Helikopterspredning: Stiller små krav til terrengforhold og adkomstmuligheter. Ved bruk av spesialutviklet spredeutstyr og erfarne piloter oppnås en jevn og nøyaktig spredning. Av dagens gjødsling i Norge foregår ca 90 % med helikopter.

Økonomi og Finansiering

Gjødsling av eldre skog ca. 10 år før avvirkning er det mest lønnsomme kulturtiltaket i skogen. En kan forvente ca. 15 % rente på pengene som brukes på skoggjødsling. Dette forutsetter at en har valgt riktig bestand og avvirker ca. 10 år etter gjødslinga. Bestand som har blitt gjødslet har ved avvirkning fått to effekter: Økt volum og økt dimensjon, dvs en større verdi pr. kubikkmeter. Gjennomsnittlig tilvekstøkning i perioden frem til avvirkning er mellom 1,5 og 2 m3 pr. dekar. I yngre skog vil regelmessig gjødsling føre til en bonitetsheving og innkorting av omløpstiden. Kortere omløpstid medfører at alle investeringer kan realiseres raskere. 

Gjødsling av skog regnes som kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak, og skogavgift med skattefordel (Skogfond) kan benyttes til å finansiere gjødslinga. Kontakt skogbrukssjefen i kommunen for mer informasjon om eventuelle kommunale ordninger for finansiering, samt skogavgiftsordningen. Har du bestand som er egnet for gjødsling, og ønsker å vurdere dette nærmere, kan du kontakte din lokale skogeierforening.

Miljø og Positive Klimaeffekter

For å unngå negative effekter er det viktig å: 

• ha frisoner mot bekker og vassdrag 

• bruke riktig gjødseltype 

 ha en bra planlegging og gjennomføring av gjødslingen 

• sørge for at en ikke gjødsler for mange ganger i et bestand gjennom omløpet 

• gjødsle på riktig tidspunkt (april til september) 

Utspredd gjødsel utgjør ingen fare for dyr som beiter i gjødslingsfeltet, men dyra må ikke få adgang til gjødsellagre, halvtømte sekker eller spillhauger av gjødsel. 

Økt tilvekst gjør at skogen binder mer CO2. Netto binding ved en tilvekstøkning på 1,5 m3 pr. dekar er ca. 1000 kg CO2. Energiinnholdet i virke som har blitt gjødslet er ca. 15 ganger større enn den energi som går med til å produsere og spre mineralgjødsla. Skogsgjødsling som er riktig utført har ingen dokumenterte negative innvirkninger på miljøet.