– Bruk analyser bevisst!

Det tas ca. 70 000 jordanalyser i året på norske gårdsbruk. Det er for lite. – Det reelle behovet kan være opp mot 100 000, sier daglig leder Jan Roger Torp Sørby i Eurofins. Analyser av jord, planter, grovfôr og husdyrgjødsel blir stadig viktigere i presisjonsjordbruket.

Bruk analyser bevisst_Bernt Hoel_Roger Torp Sørby

FOKUS PÅ JORDANALYSER – Det tas for få jordanalyser i Norge, mener daglig leder Jan Roger Torp Sørby (t.h.) i Eurofins. Yara og agronom Bernt Hoel skal sammen med Eurofins sette fokus på jordanalyser.

– Et godt analysegrunnlag er en forutsetning for å drive optimalt både innen planteproduksjon og husdyrhold. Derfor er det viktig å være bevisst på analysebehovet. Ta en prat med rådgiverne dine om hva du trenger av analyser og data, råder Sørby i Eurofins Agro Testing Norway og agronom Bernt Hoel i Yara Norge.

Yara og Eurofins ønsker begge å bidra til mer presise råd om gjødsling og dyrkingsteknikk. – Vårt fokus er å tilby gode analyser slik at produsenter og rådgivere får et godt beslutningsgrunnlag. Vi har laget analysepakker som er tilpasset ulike behov, sier Sørby.

Jordanalyser

Jordprøver bør ikke være for gamle. På grunn av variasjon i jordarter og vekstforhold innenfor samme skifte, bør de tas tettere enn det som ofte blir gjort for å kunne utnytte dagens presisjonsteknologi fullt ut.

– Kravet er at jordprøver som grunnlag for gjødslingsplaner ikke skal være eldre enn åtte år. Erfaringene viser imidlertid at det kan skje mye over så lang tid. Vår generelle anbefaling er derfor å ta jordprøver oftere, gjerne hvert 4.-5. år, eller når du ser dårlig vekst, mistenker at næringsstatusen har endret seg eller ved større omlegginger i drifta, sier Sørby. Når man skaffer seg leiejord er det viktig at man så snart som mulig kartlegger jordas næringsstatus. For leiejord er det i tillegg krav om at jordanalyser skal foreligge seinest det andre året i avtalen.

Standardveiledningen anbefaler at det normalt tas én jordprøve per ti dekar, men på varierende skifter kan dette gi et for grovmasket bilde i forhold til hva dagens presisjonsutstyr som for eksempel Yara N-Sensor® og GPS-styrte kalkspredere takler.

Stadig flere tar i bruk GPS-styrt uttak av jordprøver, enten de leier inn tjenesten eller utfører den selv. Det gir større muligheter. – Uansett fremgangsmåte er det viktig å planlegge prøveuttaket godt på forhånd, slik at man får de svarene man trenger, sier Sørby. – Man må ta jordprøver fordi man trenger det, ikke fordi loven krever det. Generelt har vi stor jordvariasjon og jorder med ganske ulik dyrkingshistorikk er slått sammen, sier Hoel.

Husdyrgjødsel

Sørby og salgssjef Thorgeir Næss hos Eurofins er klare på at det også analyseres for lite husdyrgjødsel.

– Det benyttes ofte tabellverdier for å beregne næringsinnholdet i husdyrgjødsel. Men det viser seg at innholdet i gjødsla varierer mye på grunn av ulik fôring og innblanding av vann og strø. Husdyrgjødsla er en viktig innsatsfaktor som det ligger mye penger i. Derfor bør man vite hva man har, sier Næss, og viser til at nøyaktig bruk av husdyrgjødsel er en del av presisjonslandbruket.

Hele sesongen

Klimaendringer og sesongvariasjoner påvirker vekstforhold og næringsbehov. Både Yara og Eurofins ser at det blir stadig viktigere å ta analyser av jord og planter for å kunne skreddersy tiltak. Ved hjelp av presisjonsutstyr vil dette også bidra til riktigere bruk av ressurser, som er positivt både for lommeboka og miljøet. I Eurofins ser de at bønder blir stadig flinkere «dataeiere » som aktivt bruker informasjonen sammen med sine rådgivere for å bli bedre.

–Det er viktig å ta analyser også når ting går bra. Normtall er nyttig, men de forteller ikke hva som er optimalt på din gård og i dine kulturer, sier Næss. – Informasjonsinnsamling og informasjonsflyt mellom alle parter, gir bedre oversikt og flere løsninger. Eurofins har et veldig godt samarbeid også med rådgivingsmiljøene i landbruket. Med et felles løft kan vi bidra til bedre agronomi, sier Sørby.

Bruk analyser bevisst_Bernt Hoel_Jan Roger Torp Sørby_Peter Craic Strand

HÅNDTERING AV JORDPRØVER: Peter Craig Strand viser Bernt Hoel i Yara (t.v.) og Jan Roger Torp Sørby hos Eurofins hvordan jordprøvene håndteres når de kommer inn til laboratorium på Kambo utenfor Moss.

ANALYSERER "ALT": Eurofins har en omfattende virksomhet innenfor mange sektorer og er organisert i tre selskaper i Norge. Analysevirksomheten mot landbruket utføres i hovedsak av Eurofins Agro Testing Norway. Analyser som tilbys, er blant annet:
 
  • Jordanalyser
  • Grovfôranalyser
  • Planteanalyser
  • Husdyrgjødselanalyser
  • Landbrukskompostanalyser
  • Vannanalyser