Øk potetavlingen med YaraVita® SOLATREL®

God fosfortilgang er essensielt i dyrking av Innovator. Tidlig bladgjødsling med YaraVita® SOLATREL ®  vil øke antall knoller og sikre knolltilveksten.

Tidlig bladgjødsling med YaraVita Solatrel vil øke antall knoller

I samarbeid med NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving er det gjennomført en forsøksserie med fosforgjødsling og bladgjødsling med Solatrel til Innovator potet. Findus var med og tok ut kvalitetsprøvene fra forsøksfeltene. Nedenfor viser søylediagrammet i middel for disse 3 åra hovedeffektene på de ulike gjødslingskonseptene ved å oppgi avlingsnivået i knoller >60 mm. 

Se produktside for YaraVita Solatrel

Det ble også tatt ut bladanalyser (petioleanalyser) og sendt til Megalab for analyse. Generelt for å overvåke næringsstatusen i plantene , men spesielt for å overvåke fosfortilstanden på det gitte tidspunkt. Analysene kan være til hjelp for å overvåke næringsbalansen i potetriset. Tiltak kan dermed settes tidlig inn der en oppdager mangel. Det gjelder makronæringsstoffer såvel som mikronæring. 

Økt avling med YaraVita® Solatrel 

Hovedkonklusjonen i denne forsøksserien viser at tidlig bladgjødsling med YaraVita Solatrel øker avlingen, spesielt om en ligger på et lavere grunngjødslingsnivå med fosfor. God fosforforsyning til Innovator er essensielt, både med omsyn til knollansett og knolltilvekst. Også plassering av fosforet enten i form av YaraMila® Fullgjødsel, eller/og i form av OPTI-START 12-23-0, kan sikre P-tilgangen. Dette er spesielt viktig under kalde forhold med jordstrukturproblemer og andre begrensende forhold som reduserer P-tilgjengeligheten. 

Videre utvikling av presisjonen av gjødslingskonseptene 

Megalab analyseverktøyet er et tilbud til korn og potetprodusenter som kan henvende seg hos sin lokale rådgivingsenhet for uttak av planteprøver. Tiden det tar fra uttak til man får svar avhenger av om man velger standard analyse eller hurtiganalyse. Dette gjelder analyser av et bredt spekter av næringsstoffer. 

I potet vil fokuset først og fremst være på fosfor, kalium, kalsium og magnesium samt mikronæringsstoffene bor, mangan og sink. Sist men ikke minst er det viktig å treffe det riktige nitrogennivået i potet. Her kan det være store variasjoner over skiftet som en ved hjelp av Yara N-Sensor kan korrigere for ved delgjødslingen.

Øk potetavlingen med YaraVita® Solatrel
Optimal gjødsling øker avlinga

Optimal gjødsling øker potetavlinga

Norske potetdyrkere kan øke salgsavlingen med ett tonn pr. dekar med optimal gjødsling, tror fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus. – Det er åpenbart mye å gå på, konstaterer Amund Sandholt i Eidsvoll Landbruk AS, som har som mål å bli stadig bedre.

Ett tonn større avling potetavling

Ett tonn større avling potetavling

Ett tonn større salgsavling per dekar. Det er hva fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus tror potetprodusentene kan oppnå med optimal næringstilgang.