Gjødselaktuelt

Ønsker du Gjødselaktuelt GRATIS tilsendt i posten, send e-post til yaranorge@yara.com med navn og adresse.

Det krever mye kunnskap å drive bærekraftig landbruk i dag. I fagbladet Gjødselaktuelt kan du lese om nytt fra forsøksvirksomheten, nyttige råd om gjødsling, i tillegg til gårdsreportasje og annet aktuelt stoff for deg som gårdbruker.

forside gjødselaktuelt 2018-1

Gjødselaktuelt vår 2018

Optimal avling av etterspurt kvalitet - ja takk. Få en liten smakebit på neste nummer av Gjødselaktuelt som sendes til din postkasse rett før påske.

Tidligere utgaver av Gjødselaktuelt

forside gjødselaktuelt 2016-1

Gjødselaktuelt vår 2016

God dyrkingspraksis skal lønne seg! Ikke før vi har gjort opp status for vekstsesongen 2015, står en ny for døra.

forside gjødselaktuelt 2015-1

Gjødselaktuelt høst 2015

I 2011 var Yara med på å starte prosjektet «Økt norsk kornproduksjon». Bakgrunnen var flere dårlige kornsesonger, og en jevnt synkende nasjonal kornavling siden 1991. I de 3 årene prosjektet varte hadde vi svært krevende værforhold, og den nasjonale kornproduksjonen falt i 2013 til 900 000 tonn, fra toppnivået på 1 400 000 tonn i 1991.

forside gjødselaktuelt 2015-1

Gjødselaktuelt vår 2015

FN har erklært at 2015 skal være det internasjonale jordåret, hvor målet er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og sette fokus på vern av våre jordressurser. Her i Norge har Landbruk- og matdepartementet satt i gang arbeidet med en jordvernstrategi, og Asplan Viak la nylig fram en utredning som identifiserer og vurderer de mest aktuelle tiltakene for å styrke jordvernet. Det er bra at jordvern nå settes høyere på agendaen både nasjonalt og internasjonalt. Les mer om dette i siste utgave av Gjødselaktuelt.

Traktor-forside Gjødselaktuelt 2/2014

Gjødselaktuelt høst 2014

Mange gårdbrukere har i år opplevd en god vekstsesong og det meldes om rekordavlinger mange steder. For alle som har praktisk erfaring er det ikke overraskende at det er god agronomi som fortsatt er viktigst for å kunne ta ut store og stabile avlinger, også i gode år. Samtidig er ny kunnskap om presisjonslandbruk og økt innsikt i næringsbehovet på egne skifter med på å ytterligere minske gapet mellom avlingspotensial og faktiske avlinger. Les mer om dette i siste utgave av Gjødselaktuelt.

Gjødselspreder Gjødselaktuelt 1/2014

Gjødselaktuelt vår 2014

Grunnloven og matproduksjon. § 110 mer aktuell enn noen gang. Produksjonsevnen er avgjørende for å kunne sørge for nok mat til en voksende befolkning. I vårens Gjødselaktuelt kan du lese mer om Avlingskampen som retter fokus på økte kvalitetsavlinger i grovfôrproduksjonen. Krav om økt proteinandel i mathvete gjør at gjødslingsstrategiene bør tilpasset, noe du kan lese mer om her. I tillegg kan du lære mer om hvordan lykkes med høstraps, kunnskap om bladgjødsling og presisjonslandbruk i potetdyrking.

Høsthvete om høsten

Gjødselaktuelt høst 2013

Det er stort behov for kompetent arbeidskraft for å oppfylle målene for norsk matproduksjon i årene fremover. Vi har intervjuet påtroppende rektor for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mari Sundli Tveit om hvordan Ås-miljøet kan tilby utdanning og kompetanse som næringen trenger. Les også om to av årets Yara-stipendiater som er dyktige representanter for den nye generasjonen som er på vei inn i norsk landbruk, og intervju med landbruksrådgiver Ingvild Evju. Du kan også lese mer om mer presis N-gjødsling, hvordan bladanalyser kan avdekke begrensninger i avlingspotensialet, nye YaraVita-produkter og ny Fullgjødsel 20-4-11.

Gjødselaktuelt vår 2013

Gjødselaktuelt vår 2013

Det er en målsetting å øke norsk kornproduksjon med 20 % i løpet av de neste 20 årene. Det er et ambisiøst mål, sett i lys av at det har vært en negativ utvikling i kornproduksjonen de senere årene. En ekspertgruppe nedsatt av Landbruks- og matministeren har nylig lagt fram en rapport med anbefalinger av tiltak som kan bidra til at man når målet. Du kan også lese mer om norsk Yara N-Sensor sine erfaringer, YaraVita Gramitrel - et nytt bladgjødslingsprodukt for korn, supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel i eng og at store avlinger i planteproduksjonen og høy avdrått i melk- og storfekjøttproduksjonen gir minst utslipp av klimagasser fra jordbruket.

Gjødselaktuelt høst 2012

Gjødselaktuelt høst 2012

Det er store muligheter til produsere både større og bedre grasavlinger enn det vi gjør i dag. Produksjonen av grovfôr vil derfor bli viktigere i fremtiden. Vi har besøkt to melkesamdrifter som driver under ulike forutsetninger og på ulikt vis, men begge legger stor vekt på grovfôrproduksjonen. Bli med til Straumsnes Mjølk og Kjøt i Fjaler og til Bjørgeberget Samdrift i Ringsaker. Les også mer og viktigheten av gode forsøk, varsku om bor-mangel, rådgiveres erfaringer med Yara Megalab og bladanalyser og økt norsk kornproduksjon.

Gjødselaktuelt vår 2012

Gjødselaktuelt vår 2012

Verden kan øke produksjonen av bioenergi uten at det behøver å gå utover matforsyningen. En forutsetning er effektiv utnyttelse av arealene, også fordi høy arealproduktivitet i mat- og energiproduksjon gir lavere klimabelastning. Du kan lese mer om Are Sætre på Namnå som er første i Norge med å bruke Yara N-Sensor i potet. Riktig pH er viktig for å gjøre næringsstoffene i jord og gjødsel bedre tilgjengelig for plantene. Les mer om hvorfor fokus på kalking er viktig. Les også mer om sikker håndtering og oppbevaring av mineralgjødsel på gården.

Gjødselaktuelt vår 2012

Gjødselaktuelt høst 2011

I høstutgaven av Gjødselaktuelt 2011 kan du lese at forsøk viser at mer intensiv oppfølging i vekstsesongen kan gi store avlingsøkninger. Du kan også lese om årets Yara-stipendiater, landbruksrådgivere på fagtur til Nederland og om Yara N-Sensor. I tillegg viser vi også til at hvordan lavere næringsinnhold i husdyrgjødsel bør korrigeres i gjødselplanleggingen.