Yaras forpliktelse og policy

Yara har forpliktet seg til åpenhet og tilregnelighet, ved å forholde oss til internasjonale avtaler og nasjonal lovgivning der vi er operative. Videre er selskapets handlinger styrt av industristandarder og interne retningslinjer,  inkludert visjon og verdier, mål og strategier samt konsernets etikkregler.

Vår visjon er å bli bransjeledende, og det forplikter oss til å sette industristandarder. Vår misjon er å forbedre avkastningen, og det forplikter oss til å levere gode resultater overfor aksjonærer, kunder, ansatte og samfunnet som helhet.

Den strategiske ambisjonen om å være en global leder innenfor bærekraftig landbruk og miljøløsninger, og vår ambisjon om å utgjøre en forskjell, forplikter oss til innovasjon og engasjement. Vår strategi om bærekraftig og lønnsom vekst er en forpliktelse til prinsipper om bærekraft og grønn vekst, og gjelder økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige problemstillinger.

Strategien kan også overføres til mål, slik som det å være blant de mest energieffektive selskapene i industrien, redusere klimagassutslippene våre med 45 prosent fra 2004 til 2013 og svare på de store globale utfordringene. Viktigst av alt er at Yara går inn for å være en ledende aktør innenfor området arbeidersikkerhet, og målet er en ulykkesfrekvens så nært null som mulig.

Forpliktelsene er forankret i vår strategi og er beskrevet i Etikk- og Etterlevelsesprogrammet og våre etiske retningslinjer. En hovedforpliktelse når det gjelder produksjon er at vi skal overholde industristandarden for produktansvarlighet som fastsatt av Fertilizers Europe. Yara har også en klar HMSK-policy som styrer våre daglige aktiviteter og vår forretningsutvikling

Vi er forpliktet til å følge internasjonale standarder gjennom å støtte FN-initiativet Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, FN-erklæringen om menneskerettigheter og OECD-konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon. Vi bifaller «Business Call to Action» til støtte for FNs tusenårsmål, og vi slutter oss til prinsippene i FTSE4Good index. Yara rapporterer i henhold til Global Reporting Initiative (GRI).

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Yara har som mål å bli en leder på globalt nivå innen bærekraftig landbruk og å bidra til grønn vekst og bærekraftig utvikling. Vi tilbyr kunnskapsbaserte løsninger for å forbedre landbrukets produktivitet, øke matsikkerheten og motvirke klimaendringer.

Our Product Stewardship approach

Yaras produktforvaltning

Prinsippene for produktforvaltning er Yaras vegviser gjennom produktkjeden. Produktforvaltningen tilsier en gjennomgående overvåking, kvalitetskontroll og god håndtering av alle våre produkter.

Health, Environment and Safety

Helse, miljø og sikkerhet

Yara har ambisjoner om å lede og forme vår industri ved å markere industristandarder. Dette gjenspeiles i vår policy innen helse, miljø og sikkerhet.