Yara-stipendet

Om Yara-stipendet

Masterstudenter kan hvert år kan søke om stipendet på totalt 200 000 kroner. Stipendordningen ble etablert i 2010 og støtten blir tildelt masteroppgaver som omhandler matproduksjon, planteproduksjon og tilgrensende fagområder. 

Ordningen er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Yara Norge. Yara ønsker gjennom stipendet å stimulere til forskning som bidrar til bærekraftig norsk matproduksjon eller tiltak som gir forbedret kvalitet i fôr eller matvarer.

Årets Yara-stipendiater

Blant mange gode søkere har styrekomiteen valgt ut følgende fire Yara-stipendiater for 2017 som hver tildeles 50 000 kroner.

Tove Sundgren

Landbruket trenger flere dyktige studenter

Yara-stipendet skal motivere studenter til å velge masteroppgaver som kan bidra til økt matproduksjon, bedre produktkvalitet og et bærekraftig landbruk. Verden står foran store utfordringer med å skaffe nok mat og næringen trenger dyktige studenter. Tove Sundgren, Yara Norge

Tidligere års Yara-stipendiater

Torhild Narvestad Anda

Astrid Solvåg Nesse

MSc Miljø og naturressurser, studieretning: Jord og miljø. Institutt for miljøvitenskap.  

Tittel: «Organisk avfall som erstatning av torv i vekstjord.»

Øystein Haga Kaldahl

Gunnhild Helene Breiland

MSc Husdyrvitenskap, studieretning: Husdyrernæring. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. 

Tittel:«Effekt av auka bruk av norsk plantefeitt (raps) i kraftfôr til mjølkegeit på mjølkekvalitet og mjølkeyting.»

Åsmund Mikalsen Kvifte

Kathie A.G. Nielsen

MSc Plantevitenskap, 

studieretning: Plantepatologi. Institutt for plantevitenskap. 

Tittel: «Effekt av mikroorganismer på glutenkvalitet i hvete»

Espen Sørensen

Eivind Bleken

MSc Maskin-, prosess- og produktutvikling, studieretning: Produktutvikling. Institutt for matematiske realfag og teknologi. 

Tittel:«En komparativ studie av ulike plattformer og sensorsystemer for feltforsøk»

Heidi Therese Hillier

Heidi Therese Hillier

MSc Mikrobiologi 

Tittel: Dentrification gene expression in low pH soil with N20 emission 

Veileder: Åsa Frostegård, IKBM

Stine Cecilie Kjellvik Jansen

Stine Cecilie Kjellvik Jansen

MSc Biologi 

Tittel: Major genes for Fusarium resistance in Norwegian Wheat 

Veileder: Morten Lillemo, Åsmund Bjørnstad, IPV

Truls Ove Terjesønn Hansen

Truls Olve Terjesønn Hansen

MSc Plantevitenskap 

Tittel: Jordløsning i kornproduksjon for økt avling 

Veileder: Trond Børresen, IMV

David Sharabi

David Sharabi

MSc Plantevitenskap 

Tittel: Virkning av ABA og pH på spalteåpningsfunksjon ved forskjellige fuktighetsregimer i tomat. 

Veileder: Sissel Torre og Louise Arve, IPV

Dorothee Kolberg

Dorothee Kolberg

Tittel: Utvikling av innovativ ”kvekeharv”: Samspill mellom oppdeling av rhizomer, nedkutting av skudd og konkurranse

Veiledere: Lars Olav Brandsæter, UMB og Bo Melander, Universitetet i Århus, DK.

Margit Oami Kim

Margit Oami Kim

Tittel:  Fusarium på såkorn – overlevelse og betydning for spireevne.

Veiledere: Anne Marte Tronsmo, IPM og Guro Brodal, Bioforsk.

Anja Karine Ruud

Anja Karine Ruud

Tittel:   Resistens mot bladflekksykom i norsk vårhvete.

Veiledere: Morten Lillemo, IPM og Andrea Ficke, Bioforsk.

Solaug Solem

Solaug Solem

Tittel:   Daglengdekrav og fenologisk utvikling i rødkløver. Rødkløvers betydning for kvaliteten i grovfôr.

Veiledere: Anne Kjersti Uhlen, IPM, Åshild Ergon, IPM og Anne Kjersti Bakken, Bioforsk.

Suzanne Alten

Suzanne Alten

Tittel: UV-B strålings innvirkning på planters morfologi og metabolske prosesser

- Høye doser av UV-B har en negativ effekt på vekst og utvikling av planter, men gitt i lavere doser spiller UV-B-stråling en viktig rolle i produksjonen av beskyttende stoffer mot skader fra UV-B stråling. Disse stoffene er for eksempel fenoler, antocyaniner, flavonoider og antioksidanter. Dette er kjente stoffer som spiller en viktig rolle i kvaliteten på mat eller fôr, som farge, holdbarhet, smak og lukt, sier Suzanne. Stipendet ga Suzanne blant annet mulighet til å reise til en internasjonal kongress om UV-B, og til å gjøre kjemiske analyser ved universitetet i Saskatchewan i Canada.

Martin Dalen

Martin Dalen

Tittel: Snylteveps og ertevikler 

Martin Dalen, opprinnelig fra Larvik bosatt i Porsgrunn, forteller hvordan han i sin oppgave undersøker hvordan nyttedyret snylteveps finner verten sin ertevikler. - Fordi insektmidler i dag ikke gir effekt mot ertevikler, er prosjektet viktig for norsk erteproduksjon, sier Martin. Arbeidet er en del av et prosjekt hos Bioforsk Plantehelse, for å utvikle bærekraftige bekjempelsesmetoder med minimalt negative konsekvenser for nyttedyr. 

- Yaras støtte til prosjektet er veldig oppmuntrende for meg, fordi den synliggjør et prosjekt jeg har tro på. Midlene fra Yara finansierer alt forsøksmateriellet mitt, slik at andre deler av prosjektet ikke belastes, samt gode fagbøker, sier Martin.

Sissela Sund Stråbø

Sissela Sund Stråbø

Tittel: Åpen blomstring og fusarium i havre 

Sissela Sund Stråbø ser på om man ved å bruke havresorter med mer åpen blomstring kan redusere eller unngå fusariuminfeksjon i kornet. - Fusarium utgjør et stort problem i havre- og annen korndyrking, siden soppen produserer giftstoffer som kan gjøre partier ubrukelige til dyrefor og menneskemat. Fusarium kan dessuten også nedsette kornets spireevne, forklarer Sissela. Sissela skal bruke støtten på blant annet smitteforsøk, toksinanalyser, DNA- markørdata og til å reise på relevante konferanser.

Stepan Sæbø

Stepan Sæbø

Tittel: Spiretreghet i hvete 

En viktig årsak til at kvaliteten på mathvete forringes er spiring på akset. Derfor er god spiretreghet en egenskap man ønsker for å opprettholde kvaliteten på hveten, sier Stepan Sæbø fra Nesodden. I oppgaven ser han på spiretreghet i norske kornsorter og foredlingsmateriale. Stephan ser også på metoder for å avdekke spiretreghet i veksthus, og gjøre markøranalyser. - Å få Yara-stipendet ga en ekstra motivasjon til arbeidet med masteroppgaven. Pengene skal brukes på forsøkene, til reiser og faglitteratur. Stipendet gjør at det er litt mer spillerom når vi planlegger forsøkene.

Tove Sundgren

Tove Sundgren

Tittel: Effekten av jordpakking på utnyttelsesgraden av nitrogen 

Problemstilling: Jordpakking gir reduserte avlinger, ofte med lav kvalitet. Økt nitrogen gjødsling kan kompensere jordpakking, men har økonomiske og miljømessige konsekvenser. Oppgaven tar sikte på å undersøke nitrogeneffektiviteten ved ulike pakkingsgrader, og hvordan kvalitet og avling påvirkes ut fra ulike pakkingsgrader og gjødselstyrke. Samarbeidspartner er Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer resultatene i oppgaven her

Hans Håkon Helmen

Hans Håkon Helmen (27 år, fra Gran, Oppland)

Tittel: Utfordringer relatert til varierende lysforhold ved bruk av Yara N-Sensor i Norge og vurdering av systemets egnethet for norske jordbruksforhold. 

Problemstilling: Hvilken effekt har solens skiftende innstrålingsvinkel på Yara N-sensorens funksjonalitet ved N-gjødsling og åkersprøyting i Norge? Hvilke brukererfaringer vedrørende Yara N-sensor™ systemet finnes i Sverige og hvordan kan disse utnyttes ved anvendelse av systemet i norsk jordbruk.

Christin Anstensrud

Christin Anstensrud (23 år fra Våler, Østfold)

Tittel: Produksjon av soppgifter i matkorn 

Problemstilling: Målet med oppgaven er å studere når genene som aktiverer mykotoksinproduksjon i havre er aktive, og om ulike arter av fusarium påvirker toksinproduksjonen hos hverandre. Genene som er nødvendige for at mykotoksinproduksjon i sopp skal forekomme, er kjent. Det man ikke vet så mye om, er hva som skal til for å gjøre disse genene aktive, dvs når de produserer mykotoksiner. Samarbeidspartner er Bioforsk Plantehelse

Ingvild Evju

Ingvild Evju

Tittel: Undersøkelse av ulike såmengder i vårraps (Brassica Napus L.) under norske dyrkingsforhold

Linn Hovlandsdal

Oppgave: Kalkingseffekt på utslipp av lystgass N2O fra myrjord

Jan-Eivind Kvam-Andersen

Tittel: Spragleflekk - Frøsmitte i felt og mulige tiltak

Anne Marthe Lundby

Tittel: Genetisk analyse av partiel resistens mot mjøldogg i vårhvete